Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

Thông báo về việc nghỉ ngày lễ 30/4 & 1/5/ 2011

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:49 ) Đọc tiếp bài này...
 

TB về việc nâng bậc lương đợt I/2011

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:52 ) Đọc tiếp bài này...
 

Phòng Đào tạo

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo

I. Chức năng

    1. Giúp Hiệu trưởng nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược và nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng Kỹ thuật, Kinh tế và các cấp có trình độ thấp hơn thuộc các ngành nghề của Trường đào tạo, đáp ứng với yêu cầu sản xuất của ngành, xã hội. Giám sát, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập và các công tác có liên quan đến đào tạo giáo dục trong Nhà trường

    2. Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trên các mặt công tác: Tuyển sinh; đào tạo liên kết; dch vụ đào tạo; liên hệ và phối hợp quản lý thực tập của học sinh tại các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

II. Nhiệm vụ

    1. Xây dựng kế hoạch phát triển, dự báo chiến lược phát triển trong lĩnh vực khoa học, đào tạo của Trường;

    2. Tổ chức tuyển sinh các hệ; Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và triển khai cho các Khoa thực hiện; tổ chức thi tốt nghiệp, thi học kỳ và thi kết thúc học phần, module/môn học. Quản lý chặt chẽ kết quả thi, kết quả học tập, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng đào tạo theo qui đnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Công tác bảo quản và lưu giữ kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo quy đnh;

    3. Nghiên cứu đổi mới, xây dựng các Chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại;

    4. Dự thảo trình duyệt các nội quy, quy chế, các chế độ, chính sách, các quyết đnh, thông báo, các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, khoá học, báo cáo các biểu mẫu thống kê và báo cáo lên cấp trên có liên quan tới các lĩnh vực về đào tạo. Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo, phối hợp cùng các khoa xây dựng thời khoá biểu và quản lý kế hoạch giáo viên;

    5. Quản lý Chương trình, Giáo trình, nghiên cứu, cập nhật xây dựng Chương trình, Giáo trình;

    6. Quản lý chặt chẽ các tài liệu dạy và học như: Chương trình, Giáo trình, các ngành học, bậc học. Quản lý các thông tin dữ liệu, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, danh sách học sinh, sinh viên các khoá học, ngành học, kế hoạch giáo viên v.v... về đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo của Trường, xử lý thông tin và đề xuất các quyết định trình Hiệu trường duyệt;

    7. Quản lý các khoá học đào tạo dài hạn chính quy, các khóa hệ BT THPT, các lớp liên kết, các lớp bồi đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Tập hợp xem xét hồ sơ đăng ký xin mở lớp và đề xuất cho mở các lớp học, ngành học trong toàn Trường.

    8. Giám sát công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên theo quy định của Nhà trường và các Quy chế về giáo dục và đào tạo.

    9. Quản lý sổ sách, biểu mẫu và hướng dẫn các Khoa, Giáo viên thực hiện việc ghi chép các loại sổ sách, ghi chép biểu mẫu, cải tiến công tác nghiệp vụ sư phạm đối với các Khoa, chỉ đạo ngành học, hệ thống giáo vụ các Khoa theo hướng tập trung một mối là phòng Đào tạo.

    10. Quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ dạy và lập bảng tổng hợp đề làm cơ sở thanh toán chế độ giảng dạy của giáo viên.

    11. Xây dựng kế hoạch, nội dung đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp và triển khai đến các Khoa.

    12. Xây dựng Kế hoạch và tồ chức Hội thi giáo viên giỏi, học sinh giòi cấp Trường và cấp trên, các hội nghị, hội thảo về công tác giáo dục và đào tạo.

    13. Tổ chức các Chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên, nâng cao năng lực sư phạm trong giáo viên; Tư vấn giúp Hiệu trưởng về công tác giáo viên chủ nhiệm;

    14. Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa tham gia quản lý học sinh, sinh viên trong và ngoài giờ học;

    15. Là Ủy viên Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Ủy viên Thường trực của các Hội đồng: tuyển sinh, thi học kỳ; thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, lên lớp... và là thành viên các hội đồng khác do Hiệu trưởng phân công.

    16. Tổ chức khai giảng, bế giảng và lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên; Quản lý, in, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy đnh;

    17. Lập kế hoạch và mua sắm các loại sách, tài liệu phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong Trường. Tổ chức phục vụ thư viện và phô tô trong Nhà trường;

    18. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên;

    19. Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

    20. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

alt

Trưởng phòng:               ThS Hoàng Minh Hải

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại: 0333.969.661       E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính

I. Chức năng

     Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý các mặt công tác về Tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, công tác thanh, kiểm tra, công tác hành chính, tổng hợp thi đua, khen thưởng cùa Nhà trường.

 II. Nhiệm vụ

     1. Tổ chức thực hiện công tác hành chính tổng hợp, công tác Văn thư, lưu trữ, bảo mật công văn tài liệu của Trường, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra việc thực hiện những quy đnh về hành chính, pháp chế ở các đơn v trong Trường, thu phát công văn tài liệu, báo chí, thư từ, quản lý con dấu;

     2. Dự thảo các văn bản, quyết đnh, thông báo, kế hoạch công tác chung của Hiệu trưởng. Tổ chức truyền đạt và đôn đốc các đơn v trong Trường, thực hiện các văn bản công tác của Hiệu trưởng;

     3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, liên lạc và duy trì hiệu lệnh về thời gian làm việc, học tập sinh hoạt của cán bộ, viên chức Nhà trường;

     4. Căn cứ vào các quy đnh của Bộ về tổ chức, biên chế bộ máy của Trường, nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác cùa các đơn v trong Trường;

     5. Quản lý cán bộ, giáo viên, viên chức trên các mặt hồ sơ, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực nghiệp vụ, kỹ thuật, văn hoá (theo quy đnh phân cấp cán bộ quản lý của Bộ). Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng về kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên và các cán bộ kế cận;

     6. Căn cứ vào chính sách và quy đnh và phân cấp quản lý cán bộ cùa Bộ. Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng về việc đề bạt, nâng bậc, điều chỉnh lương cùa cán bộ, giáo viên, viên chức thuộc quyền quản lý của Nhà trường và chuẩn b cho Hiệu trưởng đề ngh với cấp trên xét nâng bậc lương quyết đnh đối với những cán bộ thuộc quyền quản lý của cấp trên;

     7. Nghiên cứu chuẩn b hồ sơ, tài liệu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật để xét;

     8. Quản lý công tác lao động, tiền lương và các chính sách chế độ khác liên quan đến người lao động; cơ cấu lao động, thống kê lao động, nhân sự, làm thủ tục tuyển dụng, hợp đồng theo kế hoạch đã được duyệt;

     9. Quản lý và làm thủ tục đăng ký quân nhân dự b, nghĩa vụ quân sự đối với viên chức, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ chính tr nội bộ, xây dựng lực lượng tự vệ, bảo vệ, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quốc phòng, an ninh và tổ chức bảo vệ tài sản, trật tự an toàn xã hội trong Trường;

     10. Nghiên cứu, phổ biến và thực hiện các chế độ chính sách (về mặt tổ chức nhân sự) của Đảng và Nhà nước đã ban hành đối với cán bộ, giáo viên, viên chức;

     11. Tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý công tác khám, chữa bệnh đối với cán bộ, viên chức;

     12. Tổ chức thực hiện các chế độ ưu đãi, bảo hiểm thân thể, y tế đối với học sinh, sinh viên;

     13. Quản lý phòng họp, trang thiết b phòng làm việc của Ban giám hiệu; hội trường; công tác lễ tân, đón và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

     14. Quản lý và điều vận phương tiện vận tải phục vụ công tác của Trường;

    15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

alt

Trưởng phòng:              KS Đinh Văn Lưu

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - Khu nhà A1

Điện thoại:     0333.860.458     -    E-mail:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Email In PDF.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác học sinh, sinh viên

 I. Chức năng

     Giúp Hiệu trưởng quản lý về mọi mặt trong công tác giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên, quản lý ký túc xá, quản lý quân dự bị động viên.

 II. Nhiệm vụ

     1. Quản lý hồ sơ trúng tuyển và lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên;

     2. Cùng phòng Đào tạo và các khoa bố trí, quản lý giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp; giữ gìn nề nếp kỷ cương trong dạy và học; quản lý công tác học tập của học sinh, sinh viên theo nội quy, quy chế;

     Xây dựng kế hoạch giáo dục chính khóa, ngoại khóa đối với HSSV theo năm học, tổ chức thực hiện theo kế hoạch;

     3. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động xây dựng cảnh quan môi trường trong học sinh, sinh viên;

     4. Tổ chức, theo dõi giám sát phong trào tự học, tự quản và quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     5. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá về rèn luyện phẩm chất đạo đức và hướng dẫn các khoa, lớp, học sinh, sinh viên thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn dánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ LĐTB XH.

     6. Tổng hợp danh sách, trình hội đồng xét duyệt học bổng và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên;

     7. Giải quyết và xử lý học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật và thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng trong học sinh, sinh viên, là uỷ viên thường trực của Hội đồng Khen thường - Kỷ luật học sinh, sinh viên;

     8. Cùng với các giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá kết quả học tập rèn luyện hàng tháng, học kỳ, năm học cho học sinh, sinh viên theo quy chế;

     9. Tổ chức cấp phát và quản lý việc sử dụng thẻ học sinh, sinh viên trong Trường;

     10. Kết hợp với địa phương, gia đình phụ huynh làm công tác giáo dục học sinh, sinh viên;

     11. Giải quyết các yêu cầu và các ý kiến đề xuất của học sinh, sinh viên, báo cáo cho lãnh đạo Nhà trường biết;

     12. Tổ chức quản lý công tác trật tự an ninh khu nội trú, phối hợp các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực Nhà trường;

     13. Chủ trì các buổi chào cờ và ngày 10 hàng tháng tổ chức sinh hoạt cán 1 bộ các lớp có đánh giá, nhận xét hoạt động học tập, thực hiện các quy định...đối với các lớp, HSSV;

     14. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động quản lý quân dự bị, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với học sinh, sinh viên; quản lý tạm trú, tạm vắng khu nội trú học sinh, sinh viên;

     15. Quản lý các cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

     16. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 alt

Trưởng phòng:                KS Tạ Ngọc Lộc

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại: 0333.862.092       -   E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
Trang 10 trong tổng số 11

Liên kết website