Đang truy cập: Trang chủ

Phòng Quản trị đời sống

alt

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị Đời sống

 I. Chức năng

     1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy định và thực hiện quản lý các mặt về công tác xây dựng cơ sở vật chất;

     2. Chịu trách nhiệm về các mặt công tác quản lý kho tàng, điện, nước sinh hoạt, ăn, ở v.v... và các dịch vụ đời sống trong toàn Trường.

 II. Nhiệm vụ

     1. Quản lý đất đai của toàn Trường;

     2. Quản lý toàn bộ các công trình, vật kiến trúc, nhà ờ, nhà học, các trang thiết bị máy móc, dụng cụ, công cụ lao động v.v... trong toàn Trường;

     3. Tổ chức tiếp nhận các công trình mới xây dựng xong, các công trình sửa chữa có kế hoạch bố trí chỗ làm việc, học tập, sinh hoạt cho các đơn vị trong toàn Trường;

     4. Xây dựng kế hoạch và mua sắm vật chất của Nhà trường. Quản lý, cấp phát vật tư hàng ngày, theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho quá trình làm việc của các đơn vị trong Trường;

     5. Lập kế hoạch hàng năm cho việc tu sửa, cải tạo các công trình, máy móc thiết bị, công cụ, dung cụ v.v... do Trường quản lý.

     6. Tổ chức việc phục vụ đời sống cho CBVC và học sinh, sinh viên,

     7. Kiểm tra, kiểm soát công tác sử dụng điện, nước, vật tư xăng dầu v.v... của cá nhân và tập thể và làm thủ tục thanh toán dịch vụ theo quy đnh;

     8. Bảo đảm việc cung cấp năng lượng cho công tác giảng dạy, học tập, làm việc và sinh hoạt bình thường cùa toàn Trường;

     9. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật v.v...

     10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hợp đồng sản xuất, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ khác với các cơ sở, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

     11. Tổ chức triển khai cho các đơn vị thực hiện công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây; phòng chống dịch bệnh trong toàn Trường;

     12. Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

    13. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Trưởng phòng:             ThS Bùi Văn Quảng

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại: 0333.860.088        -            E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

alt

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác học sinh, sinh viên

 I. Chức năng

     Giúp Hiệu trưởng quản lý về mọi mặt trong công tác giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên, quản lý ký túc xá, quản lý quân dự bị động viên.

 II. Nhiệm vụ

     1. Quản lý hồ sơ trúng tuyển và lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên;

     2. Cùng phòng Đào tạo và các khoa bố trí, quản lý giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp; giữ gìn nề nếp kỷ cương trong dạy và học; quản lý công tác học tập của học sinh, sinh viên theo nội quy, quy chế;

     Xây dựng kế hoạch giáo dục chính khóa, ngoại khóa đối với HSSV theo năm học, tổ chức thực hiện theo kế hoạch;

     3. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động xây dựng cảnh quan môi trường trong học sinh, sinh viên;

     4. Tổ chức, theo dõi giám sát phong trào tự học, tự quản và quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     5. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá về rèn luyện phẩm chất đạo đức và hướng dẫn các khoa, lớp, học sinh, sinh viên thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn dánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ LĐTB XH.

     6. Tổng hợp danh sách, trình hội đồng xét duyệt học bổng và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên;

     7. Giải quyết và xử lý học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật và thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng trong học sinh, sinh viên, là uỷ viên thường trực của Hội đồng Khen thường - Kỷ luật học sinh, sinh viên;

     8. Cùng với các giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá kết quả học tập rèn luyện hàng tháng, học kỳ, năm học cho học sinh, sinh viên theo quy chế;

     9. Tổ chức cấp phát và quản lý việc sử dụng thẻ học sinh, sinh viên trong Trường;

     10. Kết hợp với địa phương, gia đình phụ huynh làm công tác giáo dục học sinh, sinh viên;

     11. Giải quyết các yêu cầu và các ý kiến đề xuất của học sinh, sinh viên, báo cáo cho lãnh đạo Nhà trường biết;

     12. Tổ chức quản lý công tác trật tự an ninh khu nội trú, phối hợp các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực Nhà trường;

     13. Chủ trì các buổi chào cờ và ngày 10 hàng tháng tổ chức sinh hoạt cán 1 bộ các lớp có đánh giá, nhận xét hoạt động học tập, thực hiện các quy định...đối với các lớp, HSSV;

     14. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động quản lý quân dự bị, di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với học sinh, sinh viên; quản lý tạm trú, tạm vắng khu nội trú học sinh, sinh viên;

     15. Quản lý các cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

     16. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Trưởng phòng:                KS Tạ Ngọc Lộc

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại: 0333.862.092       -   E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Khoa Cơ khí

alt

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

    1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Đọc tiếp bài này...
   

Khoa Khoa học cơ bản

alt

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Khoa học cơ bản:

      1. Xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy và các kế hoạch khác liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục HSSV, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giáo dục theo Chương trình, Kế hoạch chung của Nhà trường và lĩnh vực chuyên môn đơn vị phụ trách; đảm bảo được chất lượng đào tạo của Trường;

Đọc tiếp bài này...
   

Trang 41 trong tổng số 41

THÔNG TIN THEO CHỦ ĐỀ (Có thể bấm chọn vào các chủ đề để xem thêm các bài khác)

Liên kết website