Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2015 - 2016. Download tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 22:44
   
alt

Phòng Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo

I. Chức năng

    1. Giúp Hiệu trưởng nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược và nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng Kỹ thuật, Kinh tế và các cấp có trình độ thấp hơn thuộc các ngành nghề của Trường đào tạo, đáp ứng với yêu cầu sản xuất của ngành, xã hội. Giám sát, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập và các công tác có liên quan đến đào tạo giáo dục trong Nhà trường

    2. Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trên các mặt công tác: Tuyển sinh; đào tạo liên kết; dch vụ đào tạo; liên hệ và phối hợp quản lý thực tập của học sinh tại các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

II. Nhiệm vụ

    1. Xây dựng kế hoạch phát triển, dự báo chiến lược phát triển trong lĩnh vực khoa học, đào tạo của Trường;

    2. Tổ chức tuyển sinh các hệ; Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và triển khai cho các Khoa thực hiện; tổ chức thi tốt nghiệp, thi học kỳ và thi kết thúc học phần, module/môn học. Quản lý chặt chẽ kết quả thi, kết quả học tập, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng đào tạo theo qui đnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Công tác bảo quản và lưu giữ kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo quy đnh;

    3. Nghiên cứu đổi mới, xây dựng các Chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại;

    4. Dự thảo trình duyệt các nội quy, quy chế, các chế độ, chính sách, các quyết đnh, thông báo, các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, khoá học, báo cáo các biểu mẫu thống kê và báo cáo lên cấp trên có liên quan tới các lĩnh vực về đào tạo. Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo, phối hợp cùng các khoa xây dựng thời khoá biểu và quản lý kế hoạch giáo viên;

    5. Quản lý Chương trình, Giáo trình, nghiên cứu, cập nhật xây dựng Chương trình, Giáo trình;

    6. Quản lý chặt chẽ các tài liệu dạy và học như: Chương trình, Giáo trình, các ngành học, bậc học. Quản lý các thông tin dữ liệu, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, danh sách học sinh, sinh viên các khoá học, ngành học, kế hoạch giáo viên v.v... về đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo của Trường, xử lý thông tin và đề xuất các quyết định trình Hiệu trường duyệt;

    7. Quản lý các khoá học đào tạo dài hạn chính quy, các khóa hệ BT THPT, các lớp liên kết, các lớp bồi đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Tập hợp xem xét hồ sơ đăng ký xin mở lớp và đề xuất cho mở các lớp học, ngành học trong toàn Trường.

    8. Giám sát công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên theo quy định của Nhà trường và các Quy chế về giáo dục và đào tạo.

    9. Quản lý sổ sách, biểu mẫu và hướng dẫn các Khoa, Giáo viên thực hiện việc ghi chép các loại sổ sách, ghi chép biểu mẫu, cải tiến công tác nghiệp vụ sư phạm đối với các Khoa, chỉ đạo ngành học, hệ thống giáo vụ các Khoa theo hướng tập trung một mối là phòng Đào tạo.

    10. Quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ dạy và lập bảng tổng hợp đề làm cơ sở thanh toán chế độ giảng dạy của giáo viên.

    11. Xây dựng kế hoạch, nội dung đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp và triển khai đến các Khoa.

    12. Xây dựng Kế hoạch và tồ chức Hội thi giáo viên giỏi, học sinh giòi cấp Trường và cấp trên, các hội nghị, hội thảo về công tác giáo dục và đào tạo.

    13. Tổ chức các Chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên, nâng cao năng lực sư phạm trong giáo viên; Tư vấn giúp Hiệu trưởng về công tác giáo viên chủ nhiệm;

    14. Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa tham gia quản lý học sinh, sinh viên trong và ngoài giờ học;

    15. Là Ủy viên Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Ủy viên Thường trực của các Hội đồng: tuyển sinh, thi học kỳ; thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, lên lớp... và là thành viên các hội đồng khác do Hiệu trưởng phân công.

    16. Tổ chức khai giảng, bế giảng và lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên; Quản lý, in, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy đnh;

    17. Lập kế hoạch và mua sắm các loại sách, tài liệu phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong Trường. Tổ chức phục vụ thư viện và phô tô trong Nhà trường;

    18. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên;

    19. Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

    20. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Trưởng phòng:               ThS Hoàng Minh Hải

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - khu nhà A1

Điện thoại: 0333.969.661       E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   

MẪU BIỂU DÀNH CHO CB-GV VÀ HSSV DO PHÒNG ĐÀO TẠO CẤP

Hệ thống các mẫu biểu do  Phòng Đào tạo cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh viên được tập trung tại mục MẪU BIỂU CHO GV-HSSV tại menu bên phải website cùng với các mẫu biểu của các phòng liên quan khác.

CB-GV-HSSV vui lòng truy cập vào mục MẪU BIỂU CHO GV-HSSV phía bên phải website để tải về thực hiện hoặc truy cập thông qua liên kết này

   

Liên kết website