Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Phòng Khảo thí - ĐBCL Thanh tra giáo dục

Phòng Khảo thí & ĐBCL-Thanh tra giáo dục

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

I. Chức năng

    Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo và thanh tra giáo dục của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Về công tác khảo thí:

    1.1. Tham gia tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa đúng theo các qui chế, qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

    1.2. Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học lập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường.

    1.3. Tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

    1.4. Tham gia tư vấn nghiệp vụ cho các Khoa về: qui trình thi, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá.

    1.5. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

    1.6. Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần, môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần, môn học và qua sự phản ánh của sinh viên, học sinh.

    1.7. Xây dựng qui trình thi, kiểm tra kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, làm đồ án khoá luận... để thống nhất chung trong toàn Trường.

    1.8. Là Ủy viên các hội đồng: tuyển sinh, thi học kỳ; thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, lên lớp,... và các hội đồng khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Về công tác đảm bảo chất lượng:

    2.1. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.

    2.2. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên học sinh, cập nhật việc làm của học sinh sinh viên sau khi ra Trường.

    2.3. Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    2.4. Phối hợp với các tổ chức và cá nhân tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ cùa Phòng.

    2.5. Lập kế hoạch, tổ chức hướng dẫn cho cán bộ và giảng viên, giáo viên về hoạt động kiểm định chất lượng; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường.

3. Về công tác thanh tra giáo dục:

    3.1. Xây dựng qui trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra quý, năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Giám sát, tổng hợp tình hình công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ và báo cáo cho Hiệu trưởng.

    3.2. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, thanh tra theo sự chỉ đạo của các cấp trong phạm vi quản lý của Lãnh đạo Nhà trường.

    3.3. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong Nhà trường. Kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, điều chỉnh, hoàn thiện đối với các qui định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà trường.

    3.4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Nhà trường quản lý.

    3.5. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết; tiếp phụ huynh, học sinh sinh viên theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo; tổng hợp, báo cáo.

    3.6. Chủ trì, tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ và dự thảo các kết luận sau kiểm tra trong phạm vi quản lý của Nhà trường.

    3.7. Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

    3.8 Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác thanh tra do Hiệu trưởng giao.

   **********

    Trưởng phòng:    Kỹ sư Đoàn Văn Khoan

    Phó trưởng phòng: ThS La Văn Dũng

    Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - Khu nhà A1

    Điện thoại: 0333 711 329 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 1 2016 10:56
   

Liên kết website