Đang truy cập: Trang chủ ĐÀO TẠO - NCKH Thông báo

Thông báo về nghiên cứu khoa học

Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 16:28

Đọc tiếp bài này...

   

Quyết định về việc phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Năm học 2015-2016

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 01 Tháng 12 2015 09:35

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 31 Tháng 8 2015 09:47

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

(THÔNG BÁO Số: 597/TB-CĐCNCP)

    Căn cứ Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng Khoa học và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-CĐCNCP ngày 27/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả;
    Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2014 - 2015, Hội đồng khoa học và đào tạo (KH&ĐT) Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong năm học 2014 - 2015 như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 08:19

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 16:22

Đọc tiếp bài này...

   
   

Lấy ý kiến dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ Hội đồng khoa học và đào tạo năm 2013

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 16:23

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2012 - 2013

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:34

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết website