Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Kế hoạch đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2011

Kế hoạch đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2011

Email In

KẾ HOẠCH (Số: 90 -KH/ĐU)

Đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2011

   Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 10/11/2011 của Thị uỷ Cẩm Phả về việc đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2011, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả xây dựng kế hoạch để đánh giá chất lượng, đề nghị biểu dương khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2011 trong Đảng bộ nhà trường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

   Đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên để đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

   Xét đánh giá tổ chức và đảng viên phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị, việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống của đảng viên, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, chính xác, động viên, khuyến khích được tổ chức, đảng viên không ngừng phấn đấu, thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

II. Nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá

   Đánh giá chất lượng của Chi bộ, Đảng bộ và đảng viên thực hiện theo hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 28/10/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh.

1. Đối với đảng viên

   - Đảng viên - kể cả đảng viên dự bị - viết bản tự kiểm điểm (Chú ý bám sát nhiệm vụ cụ thể được giao theo 4 nội dung: về tư tưởng chính trị; về phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về ý thức tổ chức kỷ luật (theo Hướng dẫ số 02-HD/BTCTU và mẫu 01-ĐGCLTCCSĐ&ĐV). Các đảng viên là bí thư chi bộ, đảng ủy viên, cán bộ chủ chốt của Nhà trường (từ cấp phó phòng, khoa và tương đương trở lên) phải tự kiểm điểm, đánh giá kết quả cụ thể việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Đồng thời đảng viên liên hệ lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú (Mẫu 01b-ĐGCLTCCĐ&ĐV);

   - Chi bộ tổ chức họp để đánh giá: đảng viên trình bày tự kiểm điểm, tự nhận mức xếp loại (là 1 trong 4 mức: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ - Tiêu chuẩn đánh giá theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU; biểu mẫu 01-ĐGCLTCCSĐ&ĐV). Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên; chi bộ bỏ phiếu kín xếp loại chất lượng đảng viên, công bố kết quả và lập báo cáo gửi lên Đảng ủy.

   Chú ý:

   - Đảng viên đã chuyển sinh hoạt tạm thời đi nơi khác thì không phải đánh giá tại chi bộ sinh hoạt trước khi chuyển.

   - Đảng viên đã nghỉ hưu từ 6 tháng trở lên, chưa chuyển sinh hoạt đảng, nếu không đảm nhiệm chức vụ hoặc không tham gia công tác gì ở Trường thì xếp loại ở mức đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên chỉ kiểm điểm về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của chi bộ và các quy định của địa phương nơi cư trú, đồng thời gương mẫu vận động gia đình cùng thực hiện tốt. Số đảng viên này, chi bộ giới thiệu, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên về nơi cư trú sau khi đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2011.

   - Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 15% tổng số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và phải được ít nhất là 2/3 số đảng viên chính thức của chi bộ tán thành.

2. Đối với chi bộ, Đảng bộ

   Chi bộ, Đảng bộ lập báo cáo kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể; Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng chi bộ, Đảng bộ; Về lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tự chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chất lượng tổ chức chi bộ, Đảng bộ, là 1 trong 4 mức: Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; Tổ chức cơ sở đảng yếu kém (Tiêu chuẩn, mức điểm đánh giá theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU; biểu mẫu 04-ĐGCLTCĐ&ĐV).

   Chú ý: Chi bộ, Đảng bộ xếp loại Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, phải đạt 8 điểm trở lên về thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Đề nghị biểu dương, khen thưởng

   Để động viên khen thưởng cho các đảng viên, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2011, các Chi bộ xét, đề nghị Đảng bộ biểu dương, khen thưởng cho đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chi bộ (nếu đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vũng mạnh).

   Đảng bộ trường được đề nghị Ban thường vụ Thị ủy Cẩm phả xét, khen thưởng 02 đảng viên tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 2009 – 2011 nhưng chưa được Thị ủy khen thưởng trong năm 2009 và 2010; đề nghị Thị ủy khen thưởng 01 chi bộ tiêu biểu, đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 3 năm liền 2009 - 2011 nhưng chưa được khen thưởng trong năm 2009 và 2010.

4. Tổ chức thực hiện:

   Từ ngày 29/11/2011 đến 07/12/2011Các Chi bộ triển khai thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên;

   Ngày 08/12/2011 các Chi bộ gửi báo cáo về Ban Tổ chức Đảng bộ Trường để tổng hợp, gồm:

      + Bản kiểm điểm của đảng viên;

      + Phiếu nhận xét đảng viên của Chi ủy nơi đảng viên cư trú;

      + Biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng đảng viên;

      + Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên năm 2011.

      + Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ và Bảng tự chấm điểm đánh giá chất lượng chi bộ;

      + Danh sách đề nghị Thị ủy biểu dương khen thưởng đảng viên và chi bộ tiêu biểu (nếu có), kèm theo tóm tắt thành tích của đảng viên, chi bộ (≤ 02 trang A4);

      + Bản đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2012.

   Ngày 12/12/2011 Ban chấp hành Đảng bộ họp duyệt đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức, đảng viên và xét, đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với đảng viên và chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ trường.

   Ngày 13/12/2011 Ban Tổ chức tổng hợp và làm báo cáo của Đảng bộ trường gửi về Ban Tổ chức Thị uỷ vào ngày 15/12/2011.

   Đảng bộ, các chi bộ, đảng viên thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức và đảng viên đảm bảo phù hợp với đánh giá xếp loại thi đua đối với tổ chức, đoàn thể, đơn vị và đánh giá đối với cán bộ, viên chức, đoàn viên năm 2011.

   Các các chi bộ, đảng viên bám sát Kế hoạch, tích cực thực hiện để bảo đảm chất lượng đánh giá, theo đúng tiến độ của Đảng bộ Trường và Thị uỷ Cẩm Phả. Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ hoặc vướng mắc, đề nghị Bí thư các chi bộ và đảng viên liên hệ, trao đổi trực tiếp với đồng chí Lộc để cùng giải quyết.

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 11 năm 2011

TM/BAN CHẤP HÀNH

Bí thư

(Đã ký)

ThS.  Phan  Văn  Thạch

MỘT SỐ MẪU BẢNG:

   1. Bảng tự chấm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2011      ...xem, tải về tại đây

   2. Biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011       ...xem, tải về tại đây

   3. Kiểm điểm đảng viên đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011    ...xem, tải về tại đây

   4. Phiếu biểu quyết đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011   ...xem, tải về tại đây

   5. Phiếu lấy ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên đang công tác   ...xem, tải về tại đây

   6. Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2011   ...xem, tải về tại đây

   7. Báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011   ...xem, tải về tại đây

   8. Báo cáo đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2011   ...xem, tải về tại đây

   9. Danh sách đảng viên đề nghị biểu dương khen thưởng   ...xem, tải về tại đây

   10. Danh sách đảng viên vi phạm năm 2011    ...xem, tải về tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:25 )  

Liên kết website