Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Thông báo về việc đánh giá cán bộ, viên chức năm 2011

Thông báo về việc đánh giá cán bộ, viên chức năm 2011

Email In

THÔNG BÁO (Số: 966 /TB-CĐCNCP)

Về việc đánh giá cán bộ, viên chức năm 2011

   Thực hiện nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

   Hiệu trưởng nhà trường thông báo cho các đơn vị trực thuộc triển khai một số việc sau:

   1. Đánh giá công chức, viên chức theo Quyết định 1190/QĐ-CĐCNCP ngày 09/11/2010 của Hiệu trưởng về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ viên chức

   2. Triển khai cho công chức, viên chức kê khai bổ sung lý lịch năm 2011 (có mẫu đính kèm thông báo này) và nộp cùng với hồ sơ đánh đánh công chức, viên chức, yêu cầu kê khai chi tiết nội dung, thời gian khi có bổ sung, thay đổi trong năm.

   3. Đối với công chức, viên chức được Nhà trường cử đi học tập trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trở xuống đến bồi dưỡng đã nhận được bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận… trong năm 2011 phải nộp văn bằng, chính chỉ, chứng nhân... (bản chính) về nhà trường quản lý theo Quyết định số 830/QĐ-CĐCNCP ngày 08/9/2010 của Hiệu trưởng nhà trường trước ngày 31 tháng 12 năm 2011, giao cho phòng Tổ chức Hành chính lưu giữ trong hồ sơ theo quy định.

   4. Thời gian thực hiện: từ ngày 02/12/2011 đến ngày 31/12/2011 các phòng, khoa, trung tâm triển khai thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức tại đơn vị và nộp hồ sơ đánh giá về phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 05/01/2012 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo nhà trường.

   - Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai thực hiện đánh giá công chức, viên chức năm 2011 theo đúng quy định và các nội dung trong thông báo này./.

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

ThS. Phan Văn Thạch

Các tài liệu, mẫu hướng dẫn đi kèm:

   1. Hướng dẫn đánh giá viên chức hàng năm .....xem, tải về

   2. Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm   .....xem, tải về

   3. Phiếu đánh giá công chức, viên chức năm 2011.....xem, tải về

   4. Biên bản họp đánh giá công chức, viên chức năm 2011.....xem, tải về

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:20 )  

Liên kết website