Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Thông báo về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức

Thông báo về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức

Email In

(Số: 537 /TB-CĐCNCP)

   Thực hiện Nghị định 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

   Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-CĐCNCP ngày 15 tháng 02 năm 2012 về việc sửa đổi bổ sung Điều 9 trong quy định xét nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn kèm theo Quyết định số 221/QĐ-CĐCNCP ngày 6/4/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.

   Nhà trường thông báo danh sách dự kiến xét nâng bậc lương trong tháng 7/2012 cho cán bộ viên chức của Trường đã đến kỳ hạn nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 được dán trên bảng thông báo (tầng 1 Nhà A1) và trong trang thông tin điện tử của Trường.

   Trong quá trình tổng hợp có thể thiếu sót, nếu cá nhân nào đã đến kỳ hạn mà chưa có tên trong danh sách, hoặc có ý kiến nhận xét gì đối với CBVC trong danh sách nâng bậc lương trong tháng 7/2012, đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc bằng văn bản về phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 21/7/2012 để Hội đồng xét chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn theo quy định.

   Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường thông báo cho cán bộ viên chức của đơn vị mình biết và thực hiện.

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phan Văn Thạch

   + Dự kiến danh sách nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức trong tháng 7/2012   ....xem tại đây

   + Dự kiến danh sách nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức năm 2012   ....xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:45 )  

Liên kết website