Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp cẩm Phả

Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp cẩm Phả

Email In
 

     Thực hiện Kế hoạch soạn thảo, hiệu chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy định của Trường, Phòng Đào tạo kính gửi các đồng chí trong Ban Giám Hiệu, các đồng chí phụ trách các đơn vị Dự thảo Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp cẩm Phả (đã sửa đổi) và các mẫu biểu kèm theo để lấy ý kiến trước khi ban hành (kính đề nghị các đồng chí phụ trách các phòng, khoa triển khai nội dung lấy ý kiến đến toàn thể các bộ, viên chức của đơn vị). Nội dung Dự thảo gửi kèm theo thư điện tử và đăng trên Website của Trường (hòm thư của đơn vị).

    Thời gian tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo từ ngày 29.9.2016 đến hết ngày 04.10.2016. 

    Mọi ý kiến tham gia góp ý xin gửi trực tiếp về phòng Đào Tạo (đ.c Hoàng Hải) hoặc gửi về hòm thư điện tử của phòng Đào tạo theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . 

    Xin trân trọng Cám ơn! 

(DỰ THẢO) QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của
Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp cẩm Phả
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /CĐCNCP ngày      /       /2016
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả)
 
Điều 1. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng khoa học và đào tạo
1. Chức năng: Hội đồng khoa học và đào tạo (KH&ĐT) là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:
- Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Nhà trường;
- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục, đào tạo.
2.2. Xây dựng phương hướng phát triển nghiên cứu khoa học (NCKH) và công nghệ; nội dung, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học; các vấn đề về thực hành, thực tập, thực nghiệm khoa học của nhà trường.
2.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và qui hoạch đội ngũ cán bộ của các đơn vị trong trường.
2.4. Đánh giá về chất lượng dạy, học của Nhà trường.
2.5. Xét duyệt và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, đề nghị đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ để xét và công nhận.
2.6. Đề nghị khen thưởng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu có chất lượng tốt.
2.7. Thảo luận và thông qua các phương pháp cơ bản về NCKH và công nghệ trong phạm vi nhà trường, trên cơ sở các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và các ban ngành khác có liên quan. Phối hợp các đơn vị ở địa phương, nhằm thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
2.8. Tổ chức giám sát, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả công tác khoa học và đào tạo với cấp thẩm quyền.
Điều 2. Quyền hạn của Hội đồng KH&ĐT
Ngoài việc tư vấn cho Hiệu trưởng, Hội đồng KH&ĐT, với tư cách là tổ chức khoa học - đào tạo được kiến nghị những vấn đề liên quan đến chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước (khi được yêu cầu);
Trong trường hợp cần thiết Hội đồng KH&ĐT có quyền đề nghị Hiệu trưởng và cấp trên xem xét đối với những nội dung chương trình môn học, học phần có sự trùng lặp về mặt chuyên môn để điều chỉnh;
Kiến nghị với Hiệu trưởng và các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh phương hướng và nội dung trong kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ của Nhà trường trong từng thời kỳ.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng KH&ĐT và Tiểu ban KH&ĐT
1. Hội đồng KH&ĐT
Hội đồng KH&ĐT có từ 17 đến 21 thành viên, thành phần gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, trưởng các phòng, khoa và một số cán bộ, giáo viên; Hội đồng được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng do Hội đồng bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín; Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng theo kết quả bỏ phiếu và quyết nghị của Hội đồng.
Các Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng đề xuất, Hội đồng thông qua và được Hiệu trưởng bổ nhiệm; Trong số các Phó Chủ tịch có Phó Chủ tịch thường trực có nhiệm vụ thay mặt Chủ tịch Hội đồng duyệt chương trình làm việc và các báo cáo đưa ra thảo luận tại các kỳ họp của Hội đồng.
2. Tiểu ban KH&ĐT
Các phòng, khoa được thành lập tiểu ban KH&ĐT của đơn vị, với số thành viên 3 hoặc 5 người, trong thành phần: Trưởng, phó đơn vị, các trưởng bộ môn, cán bộ Công đoàn, viên chức trong phòng, khoa.
Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập các Tiểu ban KH&ĐT của các đơn vị và Trưởng các tiểu ban trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng và trưởng phòng Tổ chức hành chính.
Điều 4. Chế độ sinh hoạt của Hội đồng KH&ĐT và các Tiểu ban
1.  Hội đồng KH&ĐT trường sinh hoạt định kỳ (một năm 3 lần); khi cần  thiết thì có thể có các phiên họp bất thường. Chủ trì phiên họp là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng khoa học và Đào tạo trường được tiến hành vào đầu mỗi năm học.
2. Tiểu ban KH&ĐT sinh hoạt định kỳ (3 tháng 1 lần): Chủ trì mỗi phiên họp do Trưởng tiểu ban.
3. Hội đồng và các Tiểu ban sinh hoạt theo nguyên tắc tập thể, dân chủ bàn bạc, các Quyết nghị của Hội đồng KH&ĐT và Tiểu ban KH&ĐT là cơ sở tư vấn cho Hiệu trưởng.
Các ý kiến trong phiên họp của Hội đồng hay Tiểu ban sẽ được phản ánh đầy đủ bằng biên bản do Thư ký hội đồng hay tiểu ban ghi chép và báo cáo Chủ tịch hội đồng, Trưởng tiểu ban.
Điều 5. Nghiên cứu khoa học.
1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ
1.1. Các yêu cầu đối với đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ
Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực hoặc Nhà nước.
Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… được thực hiện theo các quy định đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ.
1.2. Chủ nhiệm đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ
Mỗi đề tài cấp Bộ do một cán bộ khoa học chủ trì (Mỗi cán bộ khoa học chỉ nên chủ trì 01 đề tài cấp Tỉnh, Bộ). Chủ trì đề tài là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trung thực, có khả năng tổ chức và tập hợp đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.
2. Đề tài nghiên cứu khoa học (sáng kiến) cấp trường
2.1. Các yêu cầu đối với đề tài (sáng kiến) cấp trường, (gọi chung là đề tài NCKH).
Đề tài NCKH phải đem lại sản phẩm hoặc là các công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt và lâu dài của công tác quản lý, sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo của Nhà trường, bao gồm:
Các đề tài nghiên cứu thiết kế - chế tạo hoặc nhân bản mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
Đề tài biên soạn mới chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) ≥ 02 ĐVHT (02Tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.
Nghiên cứu xây dựng đề án mở rộng các ngành nghề đào tạo, đề án phát triển Nhà trường, những vấn đề lí luận và thực tiễn trong đào tạo theo tín chỉ, đào tạo nghề theo modul…  vận dụng vào điều kiện thực tế của Nhà trường.
Nghiên cứu biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 03 ĐVHT (03 Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%. Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học… phục vụ chung cho công tác quản lý, giáo dục và đào tạo trong Nhà trường.
Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 100 câu hỏi/02 ĐVHT (01Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên ≥ 120 trang.
Viết bài cho tạp chí khoa học chuyên ngành, các bài tham luận hội thảo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, các kỷ yếu trong và ngoài nước.
Các đề tài khác theo đề xuất của tác giả và Tiểu ban KH&ĐT, được Hội đồng KH&ĐT phê duyệt.
Thời gian thực hiện đề tài NCKH cấp Trường từ 05 tháng đến 01 năm, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm không quá 04 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.
2.2. Chủ nhiệm đề tài cấp trường
Mỗi đề tài do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên chủ trì. Chủ nhiệm đề tài phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần) hoặc đang thực hiện công việc liên quan trong đề tài đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp là đồng tác giả hoặc hỗ trợ đề tài.
3. Sáng kiến kinh nghiệm cấp phòng, khoa.
3.1. Các yêu cầu đối với sáng kiến kinh nghiệm cấp phòng, khoa.
Có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; đáp ứng giải quyết những nhu cầu trước mắt của sản xuất, đời sống và phát triển giáo dục và đào tạo Nhà trường, bao gồm:
Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu, sổ sách, phương tiện dạy học phục vụ cho bộ môn, cá nhân trong đơn vị phòng, khoa.
Biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng bài giảng, môn học (học phần hoặc modul) từ 01 đến dưới 02 ĐVHT (02 tín chỉ) trong chương trình đào tạo của Nhà trường.
Nghiên cứu  biên soạn lại chương trình, giáo trình ≥ 02 ĐVHT (02Tín chỉ), trong đó nội dung mới ≥ 30%.
Nghiên cứu biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm ≥ 70 câu hỏi/02 ĐVHT (01Tín chỉ), Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên ≥ 70 trang.
Các sáng kiến kinh nghiệm khác theo đề xuất của tác giả, được Tiểu ban KH&ĐT phê duyệt, Hội đồng KH&ĐT chấp thuận.
Thời gian thực hiện sáng kiến kinh nghiệm từ 04 tháng đến 06 tháng, trường hợp có lý do chính đáng có thể kéo dài thêm ≤ 02 tháng; Các thủ tục đăng ký, báo cáo và nghiệm thu… phải đảm bảo theo các quy định của Nhà trường.
3.2. Tác giả của sáng kiến kinh nghiệm.
Mỗi sáng kiến kinh nghiệm do một cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên chủ trì. Tác giả của sáng kiến kinh nghiệm phải đúng trình độ chuyên môn, đang trực tiếp giảng dạy môn học (học phần), hoặc đang thực hiện công việc liên quan đến sáng kiến kinh nghiệm đăng ký, có khả năng thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của sáng kiến kinh nghiệm. Tác giả sáng kiến kinh nghiệm có thể đăng ký các thành viên tham gia phối hợp hỗ trợ sáng kiến kinh nghiệm (sinh viên là tác giả của sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký đồng tác giả).
*/ Các Tiểu ban KH&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tự đề xuất đăng ký và thực hiện NCKH sáng kiến kinh nghiệm theo nhóm hoặc có thể là một phần đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên.
4. Bài báo khoa học.
4.1. Các yêu cầu đối với bài báo khoa học
Bài báo phải được đăng, công bố trên một trong những tạp chí khoa học chuyên ngành quy định. Cụ thể là đăng trên các tạp chí uy tín do các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành lựa chọn, đề nghị thường trực Hội đồng nhà nước về chức danh giáo sư quyết định.
Nội dung bài báo không là nội dung nghiên cứu của đồ án, luận văn tốt nghiệp.
4.2. Tác giả của bài báo.
Là tác giả hoặc đồng tác giả của bài báo được đăng, công bố trên một trong những tạp chí khoa học chuyên ngành quy định. Tác giả của bài báo phải có trình độ chuyên môn hoặc đang thực hiện công việc liên quan đến nội dung của bài báo.
4.3. Minh chứng cho bài báo là trang bìa, trang mục lục có thông tin về bài báo và trang nội dung của bài báo;
Điều 6. Quy trình đăng ký, kiểm tra đánh giá và xét duyệt đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học.
1. Đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học.
1.1. Cấp Tiểu ban KH&ĐT
Trưởng tiểu ban triệu tập các thành viên tiểu ban KH&ĐT và các tác giả trong đơn vị để xét đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học, sau khi đã tổng hợp và kiểm tra hồ sơ đăng ký theo đúng quy định: Phiếu đề xuất (theo mẫu số 1). Dự toán kinh phí (nếu có, theo mẫu số 2) và bản tổng hợp của Tiểu ban (mẫu số 3a)
Thư ký tiểu ban KH&ĐT báo cáo tổng hợp tất cả các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học của các tác giả trong đơn vị mình đăng ký, các thành viên Tiểu ban tham gia ý kiến: Tên đề tài, sáng kiến, mục tiêu, tính cấp thiết và nội dung đề tài, sáng kiến, bài báo,… Thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tiểu ban KH&ĐT cho từng đề tài, sáng kiến, bài báo khoa học, tác giả đề tài trao đổi thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉnh sửa (nếu có).
Các thành viên của Tiểu ban KH&ĐT bỏ phiếu từng đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học (mẫu số 4a), thư ký tổng hợp (theo mẫu 4c), đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học đạt yêu cầu khi có số phiếu đồng ý ≥ 2/3 tổng số thành viên tiểu ban.
Tiểu ban lập hồ sơ báo cáo Hội đồng KH&ĐT: Hồ sơ đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học bao gồm các biểu mẫu trên được xét ở tiểu ban (đã được chỉnh sửa sau khi họp) và biên bản tổng hợp ý kiến của tiểu ban đối với từng đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học.
1.2. Cấp Hội đồng HĐKH&ĐT
Chủ tịch HĐKH&ĐT triệu tập các thành viên Hội đồng để xét duyệt đăng ký đề tài trên cơ sở các tiểu ban đã xét và đề nghị.
Thư ký Hội đồng KH&ĐT báo cáo tổng hợp các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đảm bảo yêu cầu về nội dung và hồ sơ đăng ký… của các đơn vị, các thành viên Hội đồng thảo luận cho ý kiến với sáng kiến kinh nghiệm và bỏ phiếu thông qua đăng ký đề tài cấp trường. Đề tài cấp trường được giao thực hiện khi có số phiếu đồng ý ≥ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng. Đề tài cấp Tỉnh, Bộ do Tỉnh, Bộ phê duyệt theo đề nghị của nhà trường sau khi có ý kiến tư vấn của Hội đồng KH&ĐT.
2. Kiểm tra đánh giá đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học.
2.1. Cấp Tiểu ban KH&ĐT
Chủ nhiệm đề tài, tác giả của sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học phải hoàn tất và gửi toàn bộ hồ sơ báo cáo về Tiểu ban trước ngày xin nghiệm thu. Hồ sơ báo cáo được đóng thành quyển, bao gồm:
Đơn xin báo cáo nghiệm thu (mẫu số 5),
Báo cáo thuyết minh đề tài, sáng kiến kinh nghiệm (mẫu số 6) và sản phẩm kèm theo (sản phẩm là giáo trình, bài giảng, tài liệu…đóng thành quyển riêng và đĩa CD kèm theo File).
Dự toán kinh phí đã được Hiệu trưởng phê duyệt (nếu có)
Các biên bản phản biện, nghiệm thu đã thực hiện.
Đề tài, sáng kiến kinh nghiệm chưa hết thời gian nghiên cứu và chưa hoàn thành, báo cáo tiến độ thực hiện (mẫu số 7), kèm theo kết quả đã thực hiện.
Tiểu ban phân công thành viên kiểm tra, phản biện, đánh giá đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được Hội đồng khoa học & đào tạo Nhà trường giao (trừ bài báo khoa học, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu theo kế hoạch chuyên môn hoặc đã có Quyết định ban hành), khi có đủ hồ sơ theo quy định.
2.2. Cấp Hội đồng HĐKH&ĐT
Theo kế hoạch nghiệm thu và trên cơ sở tổng hợp các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học của Tiểu ban KH&ĐT và hồ sơ báo cáo, Hội đồng KH&ĐT Nhà trường phân công thành viên Hội đồng kiểm tra, đánh giá đề tài, sáng kiến kinh nghiệm (trừ bài báo khoa học, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu theo kế hoạch chuyên môn hoặc đã có Quyết định ban hành).
Nội dung kiểm tra theo hồ sơ báo cáo và sản phẩm thực tế, nội dung đánh giá theo các tiêu chuẩn trong biểu mẫu số 8, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm có số điểm đánh giá đạt yêu cầu theo mẫu số 8 được đưa ra đánh giá nghiệm thu trong phiên họp Hội đồng.
3. Xét duyệt nghiệm thu đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học
3.1. Cấp Tiểu ban KH&ĐT
Trưởng tiểu ban triệu tập các thành viên tiểu ban KH&ĐT và các tác giả để xét đề tài cấp trường và nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm, sau khi đã tổng hợp (mẫu số 3b) và kiểm tra, phản biện, đánh giá hồ sơ báo cáo của các tác giả.
Thư ký tiểu ban KH&ĐT báo cáo tổng hợp về tất cả các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của các tác giả trong đơn vị mình, các tác giả thuyết minh đề tài đã hoàn thành hoặc trình bày lý do chưa hoàn thành đề tài, sáng kiến kinh nghiệm ,…, các thành viên Tiểu ban tham gia ý kiến, Thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tiểu ban KH&ĐT cho từng đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, tác giả đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trao đổi và tiếp thu ý kiến chỉnh sửa (nếu có).
Tiểu ban KH&ĐT đánh giá nghiệm thu đối với sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKH (mẫu số 89), đồng thời bỏ phiếu cho các sáng kiến kinh nghiệm có số điểm nghiệm thu đạt yêu cầu theo mẫu số 8 trở lên (Mẫu số 4b, 4c);đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu và báo cáo Hội đồng khi có từ 2/3 số người của Tiểu ban đồng ý.
Tiểu ban KH&ĐT tổng hợp các đề tài cấp trường của đơn vị đạt yêu cầu theo mẫu số 8 và sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu để gửi hồ sơ về Thường trực Hội đồng KH&ĐT Nhà trường, cùng với hồ sơ báo cáo và ý kiến giải quyết đối với đề tài, sáng kiến kinh nghiệm chưa hoàn thành, báo cáo tiến độ…
3.2. Cấp Hội đồng HĐKH&ĐT
Chủ tịch HĐKH&ĐT triệu tập các thành viên Hội đồng, Trưởng các tiểu ban để xét duyệt, nghiệm thu các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; Thường trực Hội đồng KH&ĐT trình bày báo cáo tổng hợp đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của các đơn vị, các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng được phân công kiểm tra, đánh giá cho từng đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.
Các thành viên Hội đồng thảo luận, cho ý kiến với sáng kiến kinh nghiệm, đề tài xin gia hạn, đề tài báo cáo tiến độ và bỏ phiếu thông qua đề tài cấp trường.
Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả bỏ phiếu của các thành viên trong Hội đồng và báo cáo kết quả từng đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho các thành viên hội đồng biết, đề tài cấp trường được công nhận khi có số phiếu đồng ý ≥ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng.
Hội đồng nghiệm thu cho điểm xếp loại đề tài theo 4 mức: Xuất sắc, Khá, Đạt và Không đạt.
Xếp loại đề tài căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên hội đồng có mặt theo thang 100 điểm: Xuất sắc: 91-100 điểm; Khá: 81-90 điểm; Đạt: 70-80 điểm; Không đạt: dưới 70 điểm
Thường trực Hội đồng hoàn thiện các thủ tục báo cáo Hiệu trưởng Quyết định công nhận kết quả các đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm và khen thưởng đề tài cấp trường. Báo cáo đề nghị nghiệm thu đối với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ (nếu có).
Điều 7. Thời gian đăng ký và xét duyệt đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học.
1. Thời gian đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học
Hàng năm, các Tiểu ban hướng dẫn cho các cán bộ, viên chức trong đơn vị đăng ký đề tài NCKH các cấp, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học:
Thời gian đăng ký và thông qua Tiểu ban KH&ĐT phòng, khoa: Trước ngày 14 tháng 10 hàng năm.
Nộp hồ sơ đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học về thường trực Hội đồng KH&ĐT: Trước ngày 20 tháng 10 hàng năm.
Thời gian họp Hội đồng xét duyệt trong tháng 11 hàng năm.
Sau khi đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đăng ký được Hội đồng KH&ĐT đồng ý, các đơn vị triển khai cho chủ nhiệm đề tài thực hiện, là nhiệm vụ được giao.
2. Thời gian nghiệm thu đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học.
Nghiệm thu tại Tiểu ban KH&ĐT: Đợt 1 trước ngày 15 tháng 3, đợt 2 trước ngày 20 tháng 7 .
Hồ sơ đề tài NCKH sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học đơn vị đã xét gửi về Thường trực Hội đồng KH&ĐT Nhà trường đợt 1 trước ngày 20 tháng 3, đợt 2 trước ngày 25 tháng 7 hàng năm để tập hợp trình Hội đồng KH&ĐT xét duyệt.
Thời gian họp Hội đồng KH&ĐT xét duyệt đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm đợt 1 trong tháng 4; đợt 2 trong tháng 8 hàng năm.
Điều 8. Kinh phí hoạt động của các Hội đồng KH & ĐT
Các thành viên thuộc Hội đồng KH&ĐT Nhà trường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động của Hội đồng KH&ĐT từ nguồn kinh phí của Nhà nước, được áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các văn bản liên quan đến công tác khoa học và đào tạo của Trường trước đây.
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc các cá nhân, đơn vị phản ánh kịp thời về thường trực Hội đồng để báo cáo lãnh đạo sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

          Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề nghị, Hiệu trưởng quyết định./. 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

ThS Phan Văn Thạch

CÁC VĂN BẢN, MẪU BIỂU LIÊN QUAN

 

* Mẫu số 1: phiếu đề xuất đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học  ...tải về tại đây 

* Mẫu số 2: dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm ...tải về tại đây 

* Mẫu số 3a: tổng hợp đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm năm học 20… - 20… ...tải về tại đây 

* Mẫu số 3b: tổng hợp báo cáo đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm đợt 1 (2)  năm học 20… - 20… ...tải về tại đây

* Mẫu số 4a: ý kiến của thành viên tiểu ban đối với đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm năm học 20…-20… ...tải về tại đây 

* Mẫu số 4b: ý kiến của thành viên tiểu ban đối với báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm học 20…-20… ...tải về tại đây 

* Mẫu số 4c: tổng hợp ý kiến của thành viên tiểu ban đối với đăng ký (báo cáo) đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, sáng kiến kinh nghiệm năm học 20…-20… ...tải về tại đây 

* Mẫu số 5: đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm    ...tải về tại đây 

* Mẫu số 6: báo cáo thuyết minh đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm    ...tải về tại đây 

* Mẫu số 7: báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm   ...tải về tại đây 

* Mẫu số 8: phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. ...tải về tại đây 

* Mẫu số 9: phiếu tổng hợp điểm đánh giá đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm....tải về tại đây

* Toàn văn bản Dự thảo "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp cẩm Phả” các đ/c có thể tải về tham khảo tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 21:09 )  

Liên kết website