Dự thảo quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên

In

DỰ THẢO QUY ĐỊNH

 Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên

(Ban hành kèm theo Quyết định ....../QĐ-CĐCN ngày .... tháng ..... năm 2016 của Trường Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả)

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên

1. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện; phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên (HSSV) cuối mỗi học kỳ, năm học, và khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

2. Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

3. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

5. Có mặt đầy đủ trong các buổi sinh hoạt chuyên đề do nhà trường tổ chức để quản lý lớp và duy trì trật tự chung; đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong lớp học và các khu vực khác được phân công.

6. Hàng tháng cùng với cán bộ phòng Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV), các phòng, khoa liên quan, và giáo viên bộ môn thường xuyên trao đổi nắm bắt tình hình HSSV, đặc biệt là ý thức học tập, số ngày nghỉ học trên lớp và tình hình HSSV nội trú, ngoại trú thuộc phạm vi lớp quản lý.

7. Đôn đốc, nhắc nhở HSSV trong lớp nộp đầy đủ các khoản đóng góp khác theo quy định của Nhà trường.

8. Liên hệ chặt chẽ với phụ huynh HSSV, thông báo kịp thời cho phụ huynh về ý thức học tập và rèn luyện của HSSV; các vi phạm về nghỉ học không lý do dài ngày, về thu nộp học phí và các vi phạm quy chế, nội quy khác.

Điều 2. Chế độ tổ chức sinh hoạt và báo cáo

1. Chế độ tổ chức sinh hoạt

a) Đối với các lớp HSSV: từ ngày 25 đến 30 hàng tháng GVCN tổ chức sinh hoạt lớp để đánh giá các mặt hoạt động trong tháng, đồng thời đề ra kế hoạch tháng tiếp theo. Ngoài ra, còn tổ chức sinh hoạt lớp đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường.

b) Đối với GVCN: định kỳ 2 lần/học kỳ phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với các khoa tổ chức sinh hoạt.

2. Chế độ báo cáo

a) Báo cáo định kỳ:

- Từ ngày 20 đến 35 hàng tháng giáo viên chủ nhiệm (GVCN) tổng hợp tình hình học tập, rèn luyện của lớp HSSV (sau khi đã tổ chức sinh hoạt lớp) và gửi báo cáo về phòng CTHSSV để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng;

- Chịu trách nhiệm trước nhà trường về các số liệu đã báo cáo, đặc biệt là về ngày nghỉ học trên lớp (bổ sung của HSSV).                                                            

b) Báo cáo đột xuất: trong quá trình học tập và rèn luyện nếu HSSV vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường, GVCN phải tổ chức sinh hoạt lớp xét kỷ luật và tổng hợp gửi báo cáo lên phòng chức năng để trình Hội đồng kỷ luật HSSV Nhà trường xem xét xử lý kịp thời.

Điều 3. Khen thưởng, kỷ luật

1. Khen thưởng: GVCN có nhiều thành tích trong công tác quản lý lớp, hoàn thành tốt nhiệm được Nhà trường biểu dương khen thưởng.

2. Kỷ luật: GVCN không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, còn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý lớp sẽ bị Nhà trường xử lý thi đua hàng tháng, năm hoặc xử lý kỷ luật cao hơn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1.Giao cho phòng CTHSSV xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra giám sát thực hiện công tác GVCN trong Nhà trường.

2. Trưởng, phó các khoa có trách nhiệm phối hợp với phòng CTHSSV, phòng Đào tạo, các phòng, khoa liên quan tổ chức thực hiện công tác GVCN, đồng thời trực tiếp quản lý, đánh giá đội ngũ GVCN thuộc phạm vi quản lý.

3. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp HSSV, GVCN cần phải thực hiện nhiệm vụ sau:

a) Đối với lớp HSSV mới nhập học: khẩn trương liên hệ với phòng CTHSSV, phòng Đào tạo để ổn định tình hình lớp; 

b) Đối với lớp HSSV đang học tại trường: phối hợp với GVCN cũ nhận bàn giao cụ thể về tình hình của từng cá nhân và tập thể lớp HSSV, bao gồm: sỹ số HSSV, các tài liệu về kết quả học tập, rèn luyện, về khen thưởng, kỷ luật v.v.

c) Đối với lớp HSSV ngoài trường ….

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điểm nào còn vướng mắc, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, các khoa, GVCN các lớp phản ánh bằng văn bản về phòng CTHSSV để tổng hợp đề nghị Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định sửa đổi bổ sung cho phù hợp. 

Quảng Ninh, ngày ......tháng ......năm 2016

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                              ThS. Phan Văn Thạch

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 22:14 )