Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên năm học 2016 - 2017

Email In

(Số: 651/KH-CĐCNCP)

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên năm học 2016 - 2017

    Căn cứ Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên (gọi chung là người dạy);

    Thực hiện chương trình công tác năm học;

    Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của người dạy năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

    1. Mục tiêu

    - Người học hiểu rõ mục đích và tự nguyện trong việc cung cấp thông tin theo phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của người dạy do Trường cung cấp và đảm bảo khách quan, công bằng, trung thực trong việc cung cấp thông tin về hoạt động giảng dạy của người dạy;

    - Nâng cao tinh thần trách nhiệm giáo viên, giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường; Người dạy tôn trọng và có tinh thần cầu thị trước kết quả thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của bản thân;

    - Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của người dạy phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và kịp thời;

    - Giúp lãnh đạo Nhà trường có thêm kênh thông tin để đánh giá đội ngũ nhà giáo từ đó có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo về trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm.

    2. Đối tượng và hình thức lấy ý kiến

    2.1. Đối tượng

    - Đối tượng được lấy ý kiến: Giảng viên, giáo viên cơ hữu, trực tiếp tham gia giảng dạy trong năm học 2016 - 2017.

    - Đối tượng lấy ý kiến: HSSV các lớp chính quy do Nhà trường tuyển sinh và đào tạo tại Trường (có từ 05 HSSV trở lên).

    2.2. Hình thức, thời điểm lấy ý kiến:

    Cán bộ phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD trực tiếp lấy ý kiến phản hồi của người học thông qua phiếu thăm dò;

    Việc lấy ý kiến phản hồi thực hiện trong suốt năm học khi thi kết thúc học phần và thi học kỳ;

    Danh mục các học phần lấy ý kiến phản hồi của người học theo kế hoạch giao giờ của Nhà trường.

    3. Nội dung và công cụ lấy ý kiến

    3.1. Nội dung

    Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của người dạy tập trung vào các nội dung:

    1/ Chuẩn bị giảng dạy và thông tin cho người học

    2/ Phương pháp giảng dạy

    3/ Nội dung giảng dạy

    4/ Thực hiện quy chế, quy định trong giảng dạy

    5/ Tác phong sư phạm của người dạy

    6/ Các ý kiến đề xuất khác (nếu có)

    3.2. Công cụ lấy ý kiến

    Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy lý thuyết hoặc giảng dạy thực hành của người dạy (có mẫu phiếu kèm theo).

    4. Tổ chức thực hiện

    Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của người dạy được thực hiện qua các bước:

    Bước 1: Đầu năm học, phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD tham mưu xây dựng trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của người dạy trong năm học;

    Bước 2: Các đơn vị phòng, khoa chuyên môn phối hợp triển khai Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi đến từng lớp học sinh, sinh viên.

   Bước 3: Phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của người dạy đảm bảo đúng kế hoạch; Tổng hợp kết quả theo từng học phần.

    Bước 4: Sau khi kết thúc thi học kỳ 2, phòng Khảo thí, ĐBCL&TTGD thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả lấy ý kiến phản hồi theo giáo viên, giảng viên, từng khoa chuyên môn và tổng hợp kết quả của toàn trường trong năm học.

    Bước 5: Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục thực hiện báo cáo và lưu hồ sơ theo quy định về kết quả việc lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của người dạy. Trên cơ sở đó các đơn vị liên quan phối hợp, tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy.

    Căn cứ Kế hoạch, các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động phối hợp thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của người dạy năm học 2016 – 2017.

Quảng Ninh, ngày  29  tháng  8  năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

ThS. Phan Văn Thạch

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 30 Tháng 8 2016 16:12 )  

Liên kết website