Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017

Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017

Email In

(Số:  609 /KH-CĐCNCP)

KẾ HOẠCH XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” LẦN THỨ 14 NĂM 2017

    Thực hiện Công văn số 6980/BCT-PTNNL ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” (NGDN), “Nhà giáo Ưu tú” (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017.

    Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGDN, NGƯT lần thứ 14 năm 2017.

    Nhà trường triển khai việc xét tặng danh hiệu NGDN, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 của trường, như sau:

    1. Công tác xét đề nghị cấp trên tặng danh hiệu NGDN, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Luật thi đua khen thưởng; Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủCông văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGDN, NGƯT lần thứ 14 năm 2017.

    2. Hồ sơ xét tặng danh hiệu NGDN, NGƯT

    Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân gồm:

    a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGDN, NGƯT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, đánh máy không quá 10 trang, không đóng quyển, người khai ký nhỏ bằng bút mực xanh góc dưới bên phải vào từng trang thành tích.

    b) Các tài liệu chứng minh thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo gồm bản sao: Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGDN, NGƯT; danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

    Hồ sơ và các tài liệu khác Tổ giúp việc thực hiện theo quy định.

    3. Thời gian và tiến độ thực hiện:

    Trưởng các phòng, khoa phổ biến cho công chức, viên chức của đơn vị về các nội dung xét tặng danh hiệu NGDN, NGƯT quy định tại Luật thi đua khen thưởng; Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đăng tải trên Website: http://www.cdcncp.edu.vn.

    Sau khi cá nhân có hồ sơ đề nghị các phòng, khoa lập danh sách, kèm theo hồ sơ cá nhân có đủ tiêu chuẩn gửi về đồng chí Lưu Thường trực thi đua, khen thưởng nhà trường trước ngày 30/9/2016 để tập hợp báo cáo Hội đồng.

    Dự kiến 15h 00’ ngày 14/10/2016 họp toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên viên chức của Trường tại Hội trường nhà C2 để tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm NGND, NGƯT.

    Ngày 28/11/2016 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT sơ duyệt đồng thời tổ chức thăm dò dư luận trong các tổ chức đoàn thể, đại diện học sinh sinh viên.

    Ngày 04/11/2016 Hội đồng họp bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị cấp trên xét và công bố kết quả bỏ phiếu trong toàn đơn vị.

    Từ ngày 05/11/2016 đến 28/02/2017 Thường trực thi đua cùng các thành viên giúp việc tổng hợp, hoàn tất thủ tục thẩm định qua sở nội vụ tỉnh Quảng Ninh và các bước theo quy định và gửi hồ sơ xét duyệt trình Bộ Công Thương  trước ngày 15/3/2017.

    Đề nghị Trưởng các phòng, khoa tổ chức triển khai các nội dung đến công chức viên chức theo kế hoạch này.

Quảng Ninh, ngày  11  tháng 8 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 14:21 )  

Liên kết website