Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Thông báo về việc giao môn và giờ dạy cho các đơn vị trong năm học 2016-2017

Thông báo về việc giao môn và giờ dạy cho các đơn vị trong năm học 2016-2017

Email In

 (Số: 447/TB-CĐCNCP)

 THÔNG BÁO GIAO MÔN VÀ GIỜ DẠY CHO CÁC ĐƠN VỊ TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017

 

    Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo.

    Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các khoa và tình hình đội ngũ giáo viên.

    Nhà trường giao môn và giờ dạy cho các đơn vị trong năm học 2016-2017 như sau:

    1/ Nội dung và cách thức thực hiện

    - Các môn dạy được giao là cơ sở để các khoa, phòng thực hiện xây dựng kế hoạch giáo viên; lịch giảng dạy; kế hoạch dạy thực hành và các công việc khác có liên quan.

    - Việc giao môn và giờ dạy được thực hiện từng đợt, theo kế hoạch và chương trình đào tạo của nhà trường trong năm học và được quy định cụ thể về thời gian để hoàn thành các công việc liên quan trong các bản phụ lục kèm theo.

    2/ Phân công nhiệm vụ:

    - Phòng Đào tạo: Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, thực hiện việc soạn thảo các nội dung giao môn dạy của từng đợt đảm bảo cụ thể, kịp thời và phù hợp với tình hình đội ngũ giáo viên của các khoa. Xác định các mốc thời gian để các khoa và giáo viên xây dựng kế hoạch giáo viên, lịch giảng dạy … Thực hiện việc thu, kiểm tra các tài liệu trước khi trình Ban giám hiệu ký duyệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

    - Các khoa: Căn cứ vào chuyên môn và năng lực của giáo viên, thực hiện phân công giáo viên giảng dạy cho từng môn; Xây dựng kế hoạch giáo viên; Đôn đốc, hỗ trợ giáo viên xây dựng lịch giảng dạy, kế hoạch dạy thực hành, dự trù vật tư, … đảm bảo đúng mẫu (có thể tải các biểu mẫu ở cuối thông báo này) và đúng thời gian quy định.

    - Phòng TCHC căn cứ khối lượng giờ được giao của giáo viên trong năm học, đề xuất các phương án xử lý việc thừa, thiếu giờ dạy của các đơn vị ngay từ đầu năm học.

    Căn cứ vào nội dung cụ thể của từng đợt giao môn dạy, yêu cầu các phòng, khoa và các đồng chí giáo viên phối hợp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đã đề ra./.

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 7 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phan Văn Thạch

* Phụ lục kèm theo Thông báo số:447 /TB-CĐCNCP ngày 04/7/2016   ....tải về tại đây 

* Kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017   ....tải về tại đây

* Các biểu mẫu kèm theo (các biểu mẫu này cũng được cập nhật vào mục MỘT SỐ MẪU BIỂU ở menu phải website):

    1. Kế hoạch giáo viên 2016-2017 (học kỳ I+II)   ...tải về tại đây

    2. Kế hoạch dạy thực hành 2016-2017  ...tải về tại đây

    3. Lịch giảng dạy 2016-2017  ...tải về tại đây

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016 22:25 )  

Liên kết website