Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Các biểu mẫu và quy trình ISO 9001:2008

Các biểu mẫu và quy trình ISO 9001:2008

Email In PDF.

BỘ TIÊU CHUẨN ISO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

CÁC KHOA

QT.01: Quản lý, sử dụng trang thiết bị thực tập

BM.01.QT.01: Quản lý sử dụng TTBTT..... Tải về

BM.02.QT.01: Sổ bàn giao ca máy..... Tải về

QT.01.KHOA: Quản lý sử dụng TTBTT..... Xem tại đây

QT.02: Biên soạn, chỉnh lý CTHP/Môn học

BM.01.QT.02: Soạn, chỉnh lý chương trình chi tiết học phần/Môn học..... Tải về

BM.02.QT.02: Soạn, chỉnh lý chương trình chi tiết học phần/Môn học..... Tải về

BM.03.QT.02: Soạn, chỉnh lý chương trình chi tiết học phần/Môn học..... Tải về

BM.04.QT.02: Soạn, chỉnh lý chương trình chi tiết học phần/Môn học..... Tải về

QT.02.KHOA: Quy trình soạn, chỉnh lý chương trình chi tiết học phần/Môn học..... Xem tại đây

QT.03: Phân công GV giảng dạy

BM.01.QT.03: Phân công giáo viên giảng dạy..... Tải về

QT.03.KHOA: Quy trình Phân công giáo viên giảng dạy..... Xem tại đây

QT.04

QT.03.KHOA: Quy trình Quản lý hoạt động GD và hồ sơ GVGD..... Xem tại đây

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

QT.01: Tiệp nhận và quản lý hồ sơ HSSV

BM.01.QT.01: Tiếp nhận hồ sơ HSSV..... Tải về

QT.01.CTHSSV: Quy trình tiếp nhận hồ sơ HSSV..... Xem tại đây

QT.02: Xử lý, kỷ luật HSSV

BM.01.QT.02: Kỷ luật HSSV..... Tải về

QT.02.CTHSSV: Quy trình kỷ luật HSSV..... Xem tại đây

PHÒNG ĐÀO TẠO

QT.01: Tổ chức và quản lý KH Đào tạo

BM.01.QT.01: Đào tạo..... Tải về

BM.02.QT.01: Đào tạo..... Tải về

BM.03.QT.01: Đào tạo..... Tải về

BM.04.QT.01: Đào tạo..... Tải về

BM.05.QT.01: Đào tạo..... Tải về

BM.06.QT.01: Đào tạo..... Tải về

QT.01: Đào tạo..... Xem tại đây

QT.02: Xếp thời khóa biểu

BM.01.QT.02: Đào tạo..... Tải về

QT.02.ĐT: Đào tạo..... Xem tại đây

QT.03: Xét điều kiện học, thi, tốt nghiệp

BM.01.QT.03: Đào tạo..... Tải về

BM.02.QT.03: Đào tạo..... Tải về

QT.03.ĐT: Đào tạo..... Xem tại đây

QT.04: Tổ chức thi học kỳ

BM.01.QT.04: Đào tạo..... Tải về

QT.04.ĐT: Đào tạo..... Xem tại đây

QT.05: In và cấp văn bằng chứng chỉ

BM.01.QT.05: Đào tạo..... Tải về

BM.02.QT.05: Đào tạo..... Tải về

QT.05.ĐT: Đào tạo..... Xem tại đây

QT.06: Đào tạo các hệ

BM.01.QT.06: Đào tạo..... Tải về

BM.02.QT.06: Đào tạo..... Tải về

BM.03.QT.06: Đào tạo..... Tải về

BM.04.QT.06: Đào tạo..... Tải về

BM.05.QT.06: Đào tạo..... Tải về

BM.06.QT.06: Đào tạo..... Tải về

BM.07.QT.06: Đào tạo..... Tải về

BM.08.QT.06: Đào tạo..... Tải về

QT.06: Đào tạo..... Xem tại đây

PHÒNG KIỂM TRA BĐCL&TTGD

QT.01: Thanh tra thi kết thúc học phần, môn học

BM.01.QT.01: KTTT..... Tải về

Lịch kiểm tra...... Tải về

BM.02.QT.01: KTTT..... Tải về

BM.03.QT.01: KTTT..... Tải về

BM.04.QT.01: KTTT..... Tải về

QT.01: KTTT..... Xem tại đây

QT.02: Chuẩn đầu ra

BM.01.QT.02: KTTT..... Tải về

BM.02.QT.02: KTTT..... Tải về

BM.03.QT.02: KTTT..... Tải về

BM.04.QT.02: KTTT..... Tải về

QT.02: KTTT..... Xem tại đây

QT.03: Nhận xét giảng viên của HSSV

BM.01.QT.03: KTTT..... Tải về

BM.02.QT.03: KTTT..... Tải về

BM.03.QT.03: KTTT..... Tải về

BM.04.QT.03: KTTT..... Tải về

QT.03: KTTT..... Xem tại đây

QT.04: Kiểm tra nề nếp giảng dạy của GV

BM.01.QT.04: KTTT..... Tải về

BM.02.QT.04: KTTT..... Tải về

QT.04: KTTT..... Xem tại đây

PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

QT.01: Mua sắm vật tư

BM.01.QT.01: QTĐS..... Tải về

BM.02.QT.01: QTĐS..... Tải về

QT.01: QTĐS..... Xem tại đây

QT.02: Quản lý thiết bị

BM.01.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.02.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.03.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.04.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.05.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.06.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.07.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.08.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.09.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.10.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.11.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.12.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.13.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.14.QT.02: QTĐS..... Tải về

BM.15.QT.02: QTĐS..... Tải về

QT.02: QTĐS..... Xem tại đây

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

QT.01: Lập dự toán

BM.01.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.02.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.03.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.04.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.05.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.06.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.07.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.08.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.09.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.10.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.11.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.12.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.13.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.14.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.15.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.16.QT.01: TCKT..... Tải về

BM.17.QT.01: TCKT..... Tải về

QT.01: TCKT..... Xem tại đây

QT.02: Thu học phí

QT.02: TCKT..... Xem tại đây

QT.03: Thanh toán, tạm ứng

 

 BM.01.QT.03: TCKT Giấy tạm ứng..... Tải về

 BM.02.QT.03: TCKT Giấy đề nghị thanh toán..... Tải về

 BM.03.QT.03: TCKT Giấy thanh toán tạm ứng..... Tải về

 BM.04.QT.03: TCKT Bảng kê đề nghị thanh toán..... Tải về

 BM.05.QT.03: TCKT Bảng kê thanh toán công tác phí..... Tải về

 BM.06.QT.03: TCKT bảng kê mua hàng..... Tải về

 BM.07.QT.03: TCKT Biên nhận tiền..... Tải về

 BM.08.QT.03: TCKT Biên bản xác nhận số dư tạm ứng..... Tải về

 BM.09.QT.03: TCKT Bảng thanh toán thuê ngoài..... Tải về

 BM.10.QT.03: TCKT Bảng chấm công..... Tải về

 BM.11.QT.03: TCKT Bảng chấm công ngoài giờ..... Tải về

 BM.12.QT.03: TCKT Bảng thanh toán làm ngoài giờ..... Tải về

 BM.13.QT.03: TCKT Hợp đồng khoán công việc..... Tải về

 BM.14.QT.03: TCKT Thanh lý HĐ khoán..... Tải về

 BM.15.QT.03: TCKT HĐ thu khoa chuyên môn..... Tải về

 BM.16.QT.03: TCKT Biên bản thanh lý hợp đồng..... Tải về

 BM.17.QT.03: TCKT Giấy đi đường..... Tải về

BM.18.QT.03: TCKT Dự toán công tác phí..... Tải về

BM.19.QT.03: TCKT Bảng thanh toán tiền giảng..... Tải về

BM.20.QT.03: TCKT Biên bản xét chọn..... Tải về

BM.21.QT.03: TCKT Phiếu giao vật liệu..... Tải về

BM.22.QT.03: TCKT Biên bản giao tai sản..... Tải về

BM.23.QT.03: TCKT Biên bản nghiệm thu bàn giao..... Tải về

BM.24.QT.03: TCKT Bảng thanh toán tiền vượt giờ..... Tải về

BM.25.QT.03: TCKT Phiếu trình..... Tải về

 QT.03: TCKT Quy trình thanh toán, tạm ứng..... Xem tại đây

 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

QT.01: Quản lý công văn đi đến

BM.01.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.02.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.03.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.04.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.05.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.06.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.07.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.08.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.09.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.10.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.11.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.12.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.13.QT.01: TCHC ..... Tải về

BM.14.QT.01: TCHC ..... Tải về

QT.01: TCHC Quy trình quản lý công văn đi, đến..... Xem tại đây

QT.02: Kiểm soát tài liệu

BM.01.QT.02: TCHC ..... Tải về

BM.02.QT.02: TCHC ..... Tải về

BM.03.QT.02: TCHC ..... Tải về

BM.04.QT.02: TCHC ..... Tải về

BM.05.QT.02: TCHC ..... Tải về

QT.02: TCHC Quy trình kiểm soát tài liệu..... Xem tại đây

QT.03: Kiểm soát hồ sơ

BM.01.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.02.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.03.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.04.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.05.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.06.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.07.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.08.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.09.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.10.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.11.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.12.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.13.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.14.QT.03: TCHC ..... Tải về

BM.15.QT.03: TCHC ..... Tải về

QT.03: TCHC Quy trình kiểm soát hồ sơ..... Xem tại đây

QT.04: Thi đua khen thưởng

BM.01.QT.04: TCHC Báo cáo cá nhân ..... Tải về

BM.02.QT.04: TCHC Báo cáo tập thể ..... Tải về

BM.03.QT.04: TCHC Biên bản xét..... Tải về

BM.04.QT.04: TCHC Mẫu đăng ký ..... Tải về

BM.05.QT.04: TCHC Thông báo kết quả xét..... Tải về

QT.04: TCHC Quy trình thi đua, khen thưởng..... Xem tại đây

QT.05: Miễn, giảm học phí

BM.02.QT.05: TCHC Đơn xin miễn giảm học phí..... Tải về

BM.03.QT.05: TCHC Phiếu giao nhận hồ sơ ..... Tải về

BM.04.QT.05: TCHC Danh sách dự kiến..... Tải về

BM.07.QT.05: TCHC Danh sách miễn giảm học phí ..... Tải về

QT.04: TCHC Quy trình miễn, giảm học phí..... Xem tại đây

QT.06: Tính giờ dạy GV

BM.01.QT.06: TCHC ..... Tải về

BM.02.QT.06: TCHC ..... Tải về

BM.03.QT.06: TCHC ..... Tải về

BM.04.QT.06: TCHC ..... Tải về

BM.05.QT.06: TCHC ..... Tải về

QT.06: TCHC Quy trình tính giờ dạy..... Xem tại đây

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

QT.01.LD: Hoạt đồng đào tạo không phù hợp

BM.01.QT.01: LD Phiếu yêu cầu ..... Tải về

BM.02.QT.01: LD Sổ theo dõi ..... Tải về

QT.01: LD Quy trình kiểm soát hoạt động đào tạo KPH..... Xem tại đây

QT.02.LD: Đánh giá chất lượng nội bộ

BM.01.QT.02: LD Kế hoạch đánh giá ..... Tải về

BM.02.QT.02: LD Chương trình đánh giá ..... Tải về

BM.03.QT.02: LD Phiếu ghi chép ..... Tải về

BM.04.QT.02: LD Báo cáo đánh giá ..... Tải về

BM.05.QT.02: LD Báo cáo ..... Tải về

BM.06.QT.02: LD Tổng hợp ..... Tải về

QT.02: LD Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ..... Xem tại đây

QT.03.LD: Khắc phục

BM.01.QT.03: LD Phiếu yêu cầu khắc phục ..... Tải về

BM.02.QT.03: LD Sổ theo dõi khắc phục ..... Tải về

QT.03: LD Quy trình thực hiện..... Xem tại đây

Sổ tay chất lượng, mục tiêu chất lượng

Sổ tay chất lượng:..... Xem tại đây

Phụ lục 01.STCL .......Xem tại đây

Phụ lục 02.STCL .......Xem tại đây

Phụ lục 03.STCL .......Xem tại đây

Phụ lục 04.STCL .......Xem tại đây

Phụ lục 05.STCL .......Xem tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 22:15 )  

Liên kết website