Đang truy cập: Trang chủ VĂN BẢN Văn bản Nhà trường Phòng, chống ma túy năm học 2011 -2012

Phòng, chống ma túy năm học 2011 -2012

Email In PDF.

KẾ HOẠCH (Số: 843/KH-CĐCNCP)

Phòng, chống ma túy năm học 2011 -2012

   Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3368/BGDĐT-CTHSSV ngày 20/5/2011 về việc tổ chức đợt cao điểm về phòng chống ma túy trong trường học năm 2011;

   Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 7193/BCT-HC ngày 04/8/2011 về Công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2011;

   Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong năm học 2011 – 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

I./ MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU:

   - Phát động rộng rãi phong trào học tập, tìm hiểu về Luật phòng chống ma túy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy trong giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường, kết hợp với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nơi nhà trường trú đóng.

   - Cung cấp cho cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tác hại và các tệ nạn liên quan đến ma túy; Giúp học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy; kiên quyết phòng, chống tệ nạn ma tuý, xóa bỏ và không để xảy ra tệ nạn ma tuý trong Nhà trường;

   - Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, cán bộ Đoàn – Đội trong các trường học cập nhật kiến thức và tình hình mới về phòng chống tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác.

II./ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

   1. Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên, học viên với các nội dung: Các loại ma tuý phổ biến hiện nay và tác hại của ma tuý, biện pháp phòng chống ma tuý trong trường học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống virus gây Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các quy định của pháp luật xử lý người học có liên quan đến ma tuý. Các hoạt động trên gắn kết với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa bộ môn, trong “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm học. Gắn nội dung giáo dục tuyên truyền về phòng chống ma túy trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục.

   2. Lập hòm thư, phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh, sinh viên, học viên; xây dựng và tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên, và nhân dân có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của Nhà trường.

   3. Tổ chức khám sức khỏe đầu vào học sinh, sinh viên; kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên việc sử dụng ma túy và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, sinh viên, học viên nhằm rà soát, phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng, tàng trữ các chất ma túy hoặc gây nghiện khác.

   4. Tổ chức cho các tập thể viên chức, học sinh, sinh viên, học viên ký cam kết và giao ước thi đua không buôn bán, sử dụng, tàng trữ và liên quan đến tệ nạn ma túy cũng như tích cực đấu tranh phòng chống ma túy trong suốt năm học 2011 – 2012.

   5. Tăng cường chất lượng sinh hoạt của các tổ chức chính trị của nhà trường trong công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng lực lượng Đoàn viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh, phát hiện ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Nhà trường.

   6. Thực hiện tốt Kế hoạch ngoại khoá về giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS giai đoàn 2011-2015; Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về các loại ma tuý, biện pháp để phòng, chống ma tuý trong học đường, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống virus gây Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) cho giáo viên bộ môn Giáo dục pháp luật; cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản trong Nhà trường.

   7. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền với quyết tâm không để ma túy, mại dâm xâm nhập vào Trường, xây dựng môi trường học tập lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

   8. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về văn hóa - nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, các cuộc thi với nhiều hình thúc phong phú, sáng tạo, vui tươi, sinh động thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, học viên nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy và trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy. Tiếp tục xây dựng, bổ sung tài liệu tuyên truyền về phòng chống ma túy với nội dung thiết thực hơn, dễ hiểu, dễ thực hiện hơn.

   9. Chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp; xây dựng các văn bản quy định chặt chẽ về quản lý học sinh, sinh viên, học viên trong đó chú trọng đến giáo dục phòng chống ma túy ở khu vực nội trú. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý số học sinh, sinh viên, học viên ngoại trú để ngăn chặn đẩy lùi ma túy xâm nhập.

   10. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với lực lượng Công an phường, bảo vệ khu phố trên địa bàn để đấu tranh làm trong sạch môi trường, không để tội phạm ma túy lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên, học viên sử dụng ma túy.

   11. Nhà trường phối hợp với gia đình quản lý tốt việc học hành và giờ giấc sinh hoạt của học sinh, sinh viên, học viên cũng như quản lý các mối quan hệ bạn bè, việc tiêu xài tiền bạc, giúp phát hiện sớm những trường hợp có liên quan đến các tệ nạn xã hội để kịp thời giáo dục, uốn nắn, giải quyết, xử lý đúng.

III./ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

   Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trong Nhà trường năm học 2011 – 2012 triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của đơn vị theo phạm vi công tác được phân công.

   Tổ chức phối hợp ký kết thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội và ma túy với chính quyền địa phương, lực lượng công an, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương trong từng giai đoạn.

   Các đơn vị, tổ chức trong Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với nhau và phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình để quản lý tốt học sinh, sinh viên, học viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, học viên tham gia các hoạt động xã hội, rèn luyện kỹ năng nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy.

   Các đồng chí trưởng các đơn vị, đoàn thể trong Nhà trường chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động và tổ chức để các thành viên thuộc phạm vi lãnh đạo của đơn vị tự giác tham gia công tác phòng, chống ma tuý, và các loại tội phạm. Nếu có các dấu hiệu tiêu cực, phạm tội phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm túc theo quy định.

   Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá thực hiện, kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy và xử lý vi phạm, gắn trách nhiệm CB, GV, VC, HSSV với việc xét các danh hiệu thi đua của cá nhân và đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và đề xuất, kiến nghị với Ban chỉ đạo cấp trên những vấn đề cần thiết để chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống ma túy của Nhà trường và xã hội ngày càng có hiệu quả tốt hơn.

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thạch

 

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong Nhà trường năm học 2011 - 2012    ...chi tiết tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 10:26 )  

Liên kết website