MẪU BIỂU DÀNH CHO CB-GV VÀ HSSV TẢI VỀ THỰC HIỆN | Mẫu biểu dành cho GV và HSSV
Đang truy cập: Trang chủ

MẪU BIỂU DÀNH CHO CB-GV VÀ HSSV TẢI VỀ THỰC HIỆN

Email In PDF.

alt

DÀNH CHO CB - GIÁO VIÊN:

1. Mẫu danh sách và nội dung HSSV học bổ sung kiến thức, thi lần 2   ...tải về tại đây

     - Giáo viên lập danh sách HSSV phải học bổ sung kiến thức; thống nhất với phòng Đào tạo số tiết, thời gian và địa điểm thực hiện; Xác định nội dung kiến thức bổ sung. Sau đó, giáo viên thông báo cho HSSV và tiến hành giảng dạy theo quy định;

   - Thi, kiểm tra lần 2 được tổ chức vào tuần cuối cùng trong tháng; Lịch thi được thông báo trước ngày thi 07 ngày trên bảng tin và website trường. Đề nghị các Khoa, giáo viên chủ động nhận thông tin và nhắc HSSV xem và thực hiện;

   - Biểu mẫu này được đăng trên website Trường (trong mục Biểu mẫu phòng Đào tạo); Phòng Đào tạo chỉ nhận các văn bản theo đúng biểu mẫu quy định

2. Báo cáo thực hiện kế hoạch công tác giảng dạy theo tháng năm 2014

Mẫu báo cáo của mục 2 đã thay bằng mẫu báo cáo mới áp dụng từ ngày 1/1/2015 ở mục 3 của CÁC MẪU BIỂU PHÒNG TC-HC CẤP phía dưới   

3. Kế hoạch dạy thực hành năm học 2016 - 2017     ...tải về tại đây

4. Kế hoạch giáo viên năm học 2016 - 2017     ...tải về tại đây

5. Lịch giảng dạy của giáo viên năm học 2016 - 2017   ...tải về tại đây

6. Mẫu biểu đề làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp (xem bài chi tiết tại đây)

    - Mẫu 01: Phiếu giao đồ án/khóa luận tốt nghiệp  ...tải về tại đây

    - Mẫu 02: Bìa đồ án/khóa luận   ...tải về tại đây

    - Mẫu 03: Mục lục đồ án/khóa luận   ...tải về tại đây

7. Mẫu báo cáo chất lượng hệ CĐCN (cập nhật tháng 3/2015) ...tải về tại đây

8. Mẫu báo cáo kết quả học phần hệ CĐCN (cập nhật tháng 3/2015) ...tải về tại đây

 


 

alt  

1. Mẫu này để cán bộ viết tự kiểm điểm hàng năm và tự kiểm điểm khi làm quy trình bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại.

   + Thời gian tự kiểm điểm để làm quy trình bổ nhiệm là 05 năm.

   + Thời gian tự kiểm điểm để làm quy trình bổ nhiệm lại nếu là 01 thời hạn (nhiệm kỳ) giữ chức vụ   .....xem, tải về mẫu Bản kiểm điểm cá nhân tại đây

2. Kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Trường (xem bài liên quan)

   + Phụ lục số 1: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ   ....xem, tải về tại đây

   + Phụ lục số 6: Bản mô tả công việc của vị trí việc làm   ...xem, tải về tại đây

3. Các biểu mẫu báo cáo về quản lý, làm việc đối với CB-GV-CNV áp dụng từ ngày 1/1/2015 (các biểu mẫu này thay thế các biểu mẫu trước đây)

   + Mẫu số 1: báo cáo nhiệm vụ của cán bộ giảng dạy theo tháng  ....xem, tải về tại đây

   + Mẫu số 2: báo cáo công tác GVCN, quản lý phòng thí nghiệm, phòng học chuyên ngành, quản lý Khoa theo tháng ....xem, tải về tại đây

   + Mẫu số 3: tổng hợp giờ dạy của các CB-GV theo tháng ....xem, tải về tại đây


 

alt

DÀNH CHO CB - GIÁO VIÊN:

   + Mẫu báo cáo chất lượng học tập, rèn luyện  ....xem, tải về tại đây

   + Mẫu xóa tên HSSV   .....xem, tải về tại đây

   + Mẫu thông báo cho phụ huynh HSSV vi phạm lần 1, lần2   .....xem, tải về tại đây

   + Mẫu thông báo cho phụ huynh HSSV về việc chưa nộp học phí   .....xem, tải về tại đây

   + Giấy mời phụ huynh dành cho HSSV vi phạm    .....xem, tải về tại đây

DÀNH CHO HSSV:

   + Biên bản sinh hoạt lớp         .....xem, tải về tại đây

   + Đơn xin cấp lại thẻ HSSV   .....xem, tải về tại đây

   + Đơn xin tạm ngừng học   .....xem, tải về tại đây

   + Đơn xin thôi học   .....xem, tải về tại đây

   + Giấy xác nhận là HSSV của nhà trường   .....xem, tải về tại đây

   + Giấy xin phép nghỉ học   .....xem, tải về tại đây

   + Mẫu kiểm điểm cá nhân   .....xem, tải về tại đây

*MẪU BIỂU ĐƯỢC CẤP BỞI PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & THANH TRA GIÁO DỤC:

    Các mẫu biểu kèm theo Quyết định số 734/QĐ-CĐCNCP, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Quy định việc tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần :

    1. Mẫu biểu số 01a- Đáp án – biểu điểm câu hỏi thi tự luận, vấn đáp các ngành nghề và thực hành nhóm ngành kinh tế, tin học...tải về tại đây

    2. Mẫu biểu số 01b - Biểu điểm đề thi thực hành các ngành nghề kỹ thuật...tải về tại đây

    3. Mẫu biểu số 02–Giấy cam đoan...tải về tại đây

    4. Mẫu biểu số 03a – Biên bản xử lý cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế thi...tải về tại đây

    5. Mẫu biểu số 03b – Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi ...tải về tại đây

* MẪU BIỂU THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM HỌC 2016 - 2017:

* Mẫu số 1: phiếu đề xuất đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, bài báo khoa học  ...tải về tại đây 

* Mẫu số 2: dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm ...tải về tại đây 

* Mẫu số 3a: tổng hợp đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm năm học 20… - 20… ...tải về tại đây 

* Mẫu số 3b: tổng hợp báo cáo đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm đợt 1 (2)  năm học 20… - 20… ...tải về tại đây

* Mẫu số 4a: ý kiến của thành viên tiểu ban đối với đăng ký đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm năm học 20…-20… ...tải về tại đây 

* Mẫu số 4b: ý kiến của thành viên tiểu ban đối với báo cáo sáng kiến kinh nghiệm năm học 20…-20… ...tải về tại đây 

* Mẫu số 4c: tổng hợp ý kiến của thành viên tiểu ban đối với đăng ký (báo cáo) đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, sáng kiến kinh nghiệm năm học 20…-20… ...tải về tại đây 

* Mẫu số 5: đơn xin báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm    ...tải về tại đây 

* Mẫu số 6: báo cáo thuyết minh đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm    ...tải về tại đây 

* Mẫu số 7: báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm   ...tải về tại đây 

* Mẫu số 8: phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. ...tải về tại đây 

* Mẫu số 9: phiếu tổng hợp điểm đánh giá đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm....tải về tại đây

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 16:27 )  

Liên kết website