Đang truy cập: Trang chủ PHÒNG BAN Tin tức - Thông báo chung Kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Trường

Kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Trường

Email In

(KẾ HOẠCH Số: 225 /KH-CĐCNCP)

   Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

   Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả ban hành kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

   Để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

   Thông qua việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp giúp lãnh đạo, quản lý các cấp nắm chắc được tính chất, mức độ phức tạp của từng công việc, từ đó có kế hoạch điều chỉnh, tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng những người có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực;

2. Yêu cầu

   Việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phải đảm bảo tính dân chủ, tránh sự áp đặt;

   Việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn; những nhiệm vụ kiêm nhiệm về công tác Đảng, đoàn thể đối với công chức, viên chức giữ các chức vụ kiêm nhiệm;

   Phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử, cụ thể với tinh thần, trách nhiệm, tránh kê khai lấy lệ hoặc đi quá sâu vào các tiểu tiết, đầu mục mỗi công việc.

II. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

1. Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, gồm những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ.

2. Phân nhóm công việc, chuyển chức danh nghề nghiệp

3. Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức

4. Xây dựng đề án vị trí việc làm trong Trường.

5. Triển khai Hợp đồng làm việc; Hợp đồng lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Nhà trường tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Luật viên chức, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và đề án xây dựng kế hoạch và thực hiện xác định vị trí việc làm của Trường;

   Thành phần dự họp: Ban giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng, khoa, trung tâm, Bí thư đoàn Thanh niên (trưởng vắng phó thay), Chủ tịch Công đoàn Trường và cán bộ tổ chức lao động tiền lương.

   Thời gian 13h 30’ ngày 08 tháng 4 năm 2013;

   Địa điểm tại phòng họp A;

   2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ hiện tại của các phòng, khoa, trung tâm, các đơn vị thống kê, mô tả công việc của mỗi cán bộ, viên chức theo (phụ lục số 1, số 6 đính kèm, xem thêm nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012)gửi về phòng Tổ chức Hành chính (TCHC) trước ngày 18/4/2013 theo địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   3. Giao cho phòng TCHC tổng hợp điểm 1, tại mục II từ các đơn vị và thực hiện điểm 2,3 tại mục II trong kế hoạch này để xây dựng đề án của Trường, trình tập thể lãnh đạo Nhà trường xem xét, duyệt và báo cáo bộ trước ngày 29/4/2013; nội dung điểm 5 tại mục II thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2013.

   Trong quá trình tổ chức triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị trao đổi với phòng TCHC.

   Trưởng các đơn vị triển khai cho cán bộ viên chức biết, thực hiện./.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4  năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/nđ-cp ngày 08 tháng 5 năm 2012 của chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập   ...xem tại đây

+ Phụ lục số 1: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ   ....xem, tải về tại đây

+ Phụ lục số 6: Bản mô tả công việc của vị trí việc làm   ...xem, tải về tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:11 )  

Liên kết website